неделя, 1 май 2011 г.

Матури по БЕЛ

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О , М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС
Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, като оградиш с кръгче само правилния отговор!
1. Кое е най-подходящото заглавие на
текста?
а) Мравката в беда
б) Мравка и гълъб
в) Ловецът на гълъби
2. Кое е вярно според текста?
а) Мравката била много жадна и влязла в
извора.
б) Ловецът заложил примка и хванал гълъба.
в) Гълъбът помогнал на мравката да се
спаси.
3. Коя от думите е синоним на думата
примка от текста?
а) връзка
б) клопка
в) примамка
4. Кой от изразите е най-близък до
поуката от баснята?
а) Обичай себе си, за да те обичат другите.
б) Приятел в нужда се познава.
в) Доброто се забравя, а злото – никога.
5. В кой ред прилагателните имена са
антоними?
а) гол – бос
б) стара – немощна
в) бърз – бавен
6. В кое изречение има дума, употребена в
преносно значение?
а) Лукът в салата е лют.
б) Не обичам люти чушки.
в) Лют студ скова земята.
7. В кой ред думите са сродни?
а) къща, дом, сграда
б) къща, къщичка, къщовница
в) къща, прозорец, покрив
8. В кой ред има само съществителни
имена?
а) доброта, скачам, рисунка
б) добър, лилия, бои
в) Добринка, блок, Лилия
9. В кой ред прилагателните имена са
съгласувани правилно със
съществителните имена?
а) весели момчета, сладко бебе, шарен
шалче
б) народна приказки, буйна река, високи
планини
в) силен глад, добър баща, червена роза
10. В кое изречение думата пролет е
подлог?
а) Лястовиците доведоха пролетта.
б) Пролетта носи топлина и красота.
в) Дърветата цъфтят през пролетта.
11. В кое изречение има пунктуационна
грешка?
а) Често се питахме дали пътищата тук са
опасни.
б) Опасни ли са пътищата тук.
в) Внимавайте, че тук пътищата са опасни!
12. С коя дума ще довършите изречението
„Езоп е известен като автор на _______ .”?
а) разкази
б) приказки
в) басни
13. Кои качества обикновено се
приписват на вълка в приказките и
басните?
а) тромав, лукав, неблагодарен
б) хитър, коварен, страхлив
в) глупав, кръвожаден, доверчив
14. В кое изречение е използвано
сравнение?
а) Ще го докоснеш, като се повдигнеш.
б) Цветчето му е като камбанка.
в) Огледа се, като влезе в стаята.
15. Какви изразни средства са
подчертаните думи?
Лятото отмина
с ален мак в косата
с тежък сноп на рамо,
с огнен сърп в ръката.
а) епитети
б) сравнения
в) повторения
ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКАТА
Една ожадняла мравка припълзяла до един извор, но била подхваната от
течението и започнала да се дави. Гълъб я съгледал, вдигнал едно клонче и го
пуснал в извора. Мравката се покачила на него и се спасила. По-късно един ловец
на птици заложил примка и дошъл да хване гълъба. Мравката, като видяла това,
ухапала ловеца за крака. А той от болка изпуснал примката и дал възможност на
гълъба да избяга.
( „ Мравка и гълъб” - Езоп )
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПРИ ДИКТОВКАТА
№ Критерии Брой точки
за правилен
отговор
1. Четливо писане 0,5 т.
2. Изписване на отделната дума:
–думи без свое ударение (до един, но била, да се дави, я
съгледал, го пуснал, се покачила, на него, се спасила, да
хване, за крака, от болка, и дал, на гълъба, да избяга)
– изпускане на букви и на думи
– пренасяне на части от думи
0,5 т.
3.
Замяна на А с Ъ (ожадняла, започнала, вдигнал, пуснал,
спасила, заложил,) и замяна на Ъ с А (гълъб, съгледал,
възможност, , припълзяла, дошъл)
0,5 т.
4. Малко тире (дефис) при степенувани прилагателни
(по-късно)
0,5 т.
5. Писане на главна буква в началото на изречението 0,5 т.
Отчитане на несъответствие между изговор и
правопис по отношение на:
6. Буква я и ю след съгласна за означаване на мекостта й
(ожадняла, припълзяла, я съгледал, видяла, избяга)
0,5 т
7. Редукция на неударени гласни
(един, ожадняла, извор, подхваната, течението,
покачила, ухапала, това, дошъл)
0,5 т.
8. Обеззвучаване на съгласните в средата и в края на думите
(подхваната, мравката, изпуснал, гълъб)
0,5 т.
9. Правопис на съществителни имена от ж.р. с наставка –
ост (възможност)
Правопис на й (той)
0,5 т.
10. Условно писане:
–буква а при членуване на съществителни имена от
мъжки род, единствено число
(извора, ловеца, гълъба, крака)
0,5 т.
Забележки:
• Всяка грешка се отчита еднократно.
• Правилен отговор се отчита, ако не е допусната грешка по съответния критерий.
• Максималният брой точки от диктовката е 5 точки!
ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС
Ключ за правилните отговори
10 май 2010 г.
Номер на
задачата
Правилен
отговор
1 б
2 в
3 б
4 б
5 в
6 в
7 б
8 в
9 в
10 б
11 б
12 в
13 в
14 б
15 а

Няма коментари:

Публикуване на коментар