неделя, 1 май 2011 г.

Матури по Човекът и обществото

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
_________________________________________________________________________________
ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС
Прочети внимателно всеки въпрос и отговорù, като оградиш с кръгче само правилния отговор!
1. Коя е най-източната географска област
в България?
а) Тракийска низина
б) Дунавска равнина
в) Черноморско крайбрежие
2. Какво представлява природното
образувание залив?
а) суша, заобиколена отвсякъде от море
б) място, на което морето е вдадено в сушата
в) тясна част от сушата, свързваща острови
3. С какъв цвят се изобразяват планините
на географската картата?
а) кафяв
б) зелен
в) син
4. Коя е най-пълноводната река в южна
България?
а) Марица
б) Искър
в) Места
5. От името на коя наша планина
произлиза името на Балканския
полуостров?
а) Родопи
б) Стара планина
в) Витоша
6. Какво се отглежда в Добруджа?
а) рози
б) пшеница
в) ориз
7. Какво е забранено в защитените
територии?
а) храненето на животните
б) говоренето на висок глас
в) свободното влизане на хора
8. Какъв е резултатът от минната дейност
на хората?
а) спасяват се природни съкровища
б) откриват се древни крепости
в) добиват се полезни изкопаеми
9. Коя трудова дейност застрашава
природата в равнините?
а) риболов
б) строителство
в) солодобив
10. Как са наричали в миналото държава с
много голяма територия, в която живеели
хора от различни народи?
а) империя
б) цивилизация
в) република
11. Кой исторически източник е писмен?
а) стенопис
б) мозайка
в) договор
12. Кой български владетел пръв приема
християнството?
а) княз Борис
б) хан Крум
в) цар Петър
13. В кой град е приета първата конституция
на България?
а) Пловдив
б) София
в) Търново
14. Кой създава книжовна школа в Охрид
в края на IX век?
а) св. Наум
б) св. Климент
в) св. Ангеларий
15. Кой цар премества столицата на
България в Охрид?
а) цар Калоян
б) цар Петър
в) цар Самуил
16. На кой ред имената са само на
български владетели?
а) Климент, Борис I, Омуртаг
б) Крум, Аспарух, Иван Асен II
в) Тервел, Иван Александър, Наум
17. Какви са последиците за българите от
създаването на Екзархията?
а) признати са за отделен народ сред
християните в Османската империя
б) получават право да напускат границите на
Османската империя
в) могат да продават стоки в цялата
Османска империя
18. За кое историческо събитие Райна
Попгеоргиева е ушила знаме?
а) Априлското въстание (1876 г.)
б) Руско-турската война (1877 г. -1878 г.)
в) Съединението (1885 г.)
19. На кой от изброените празници се
изпълнява задължително националният
химн на България?
а) Коледа
б) Нова година
в) Великден
20. За какво служи единният европейски
телефонен номер 112?
а) получаване на прогноза за времето
б) повикване на помощ при авария
в) безплатни разговори с чужбина
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
13 май 2010 г.
ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС
Ключ с верните отговори
Задача

Верен
отговор
1 в
2 б
3 а
4 а
5 б
6 б
7 в
8 в
9 б
10 а
11 в
12 а
13 в
14 б
15 в
16 б
17 а
18 а
19 б
20 б

Няма коментари:

Публикуване на коментар